Målemetoder

Der blev målt skimmelsvampe, støv og endotoxin både som stationære og som personbårne målinger. De personbårne målinger blev brugt til at vise, hvilke koncentrationer en ansat udsættes for som et gennemsnit over en dag. De stationære mål blev brugt til at vise, hvad personerne udsættes for ved at opholde sig i et givet område.

Skimmelsvampe blev målt med to metoder, Camnea og Biab Slitsampler. Camnea giver et mål for det samlede antal svampesporer i luften. Biap Slitsampler giver et mål for antal levende svampesporer i luften og angives som cfu (colony forming units). Begge enheder regnes om til antal sporer pr. kubikmeter luft.
Alle resultater fra måling af skimmelsvampe er angivet som antal sporer. Det betyder ikke, at målingerne er udført med 1 spores nøjagtighed. Måleusikkerheden kendes ikke præcist, men generelt er sporemålinger ret usikre. Usikkerheden varierer med koncentrationen af svampe, med den største usikkerhed ved høje koncentrationer. Af den grund er tallene ikke afrundet, men optræder som de er målt.

Det er vigtigt at være opmærksom på målemetoden, når forskellige resultater skal sammenlignes. Tal fra forskellige målemetoder skal tolkes forskelligt. Derfor er det tolkningen og ikke så meget de eksakte tal, der er interessant.

Ved Camnea-metoden blev svampesporerne opsamlet med 25 mm Millipore-kasetter monteret med polycarbonatfiltre (flow 1,9 l/min.). Der blev anvendt SKC pumper. Den gennemsnitlige måletid var 288 minutter for stationære målinger og 279 minutter for personbårne målinger. Antallet af svampesporer blev talt under mikroskop.
  
Ved Biap Slitsampler blev der brugt en måletid på 3 minutter og et flow på 106 liter/minut. Mediet, som sporerne blev fanget på, var V8-agar med antibiotikum. Metoden er kun egnet til stationære målinger. Målemetoden har en øvre grænse for, hvor mange sporer der kan registreres. Grænsen hænger sammen med, at agaroverfladen har en bestemt størrelse, og når sporerne spirer til kolonier, som skal tælles, er det nødvendigt at kunne adskille dem. Den øvre grænse er erfaringsmæssigt sat til 1000 kolonier pr. plade, hvilket svarer til 9449 cfu/m3.

Støv og endotoxin er opsamlet med 37 mm Millipore-kassette monteret med teflonfiltre (flow 2,0 l/min.). Den gennemsnitlige måletid var 327 minutter for stationære målinger og 240 minutter for personbårne målinger. Prøverne blev først akklimatiseret og vejet. I forbindelse med vejning blev der korrigeret for blindfiltre. Derved kunne støvmængden pr. kubikmeter luft beregnes.

Endotoxinkoncentrationen blev analyseret på de samme filtre. Efter vejning blev filtrene udvasket, og ekstraktionsvæsken blev analyseret for endotoksin-indhold efter den kinetiske metode (Limulus Amøbocyt Lysat (LAL) testen) med QCL Endotoksin kit fra BioWhittaker.

Agarplade med skimmelsvamp
Vidste du, at...
det tager længere tid at analysere en måling af levende skimmelsvampe i laboratoriet end at tage den på målestedet.
Siden er udarbejdet af Skov & Landskab, Københavns Universitet, bl.a. ud fra ForskEl-projektet "Flis og Arbejdsmiljø".